Rijksoverheid zoekt 700 ict’ers, tien miljoen euro naar slecht doordachte en (waarschijnlijk) falende steunprogramma’s

–> Reactie onder het verhaal.

De Nederlandse rijksoverheid staat voor een schier onmogelijke opgave: bijna zevenhonderd ict-vacatures vervullen. Hoe verwacht het Rijk ict’ers te vinden en te behouden op die o zo krappe arbeidsmarkt? ‘We laten ict-studenten zien dat de overheid wél een interessante werkgever is.’

Naar schatting werken er zo’n 8.400 ict’ers bij de rijksoverheid (exclusief de politie). Het Rijk heeft grote moeite met het vinden, aantrekken en behouden van ict’ers. Vooral het ministerie van Veiligheid & Justitie (169 ict-vacatures), de Belastingdienst (122) en Defensie (92) staan te springen om ict’ers. Volgens de website Werkenvoornederland.nl, waar alle ict-vacatures binnen de Nederlandse rijksoverheid staan, zijn vooral developers, ict-inkopers, data-analisten en security-specialisten in trek.

Er is te weinig instroom van jonge medewerkers, de ict-populatie binnen het rijk is vergrijsd en
studenten weten het Rijk onvoldoende te vinden als interessante stageplek, stelt Marcel Staring.
Hij coördineert bij de Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR), dat overkoepelende diensten levert binnen de rijksoverheid, het Programma Versterking HR ICT Rijksdienst en hoopt zo meer jonge ict’ers aan te trekken. Dat is hard nodig. Bijna één op de drie ict’ers (29 procent) bij het Rijk is 55 jaar of ouder. Het landelijk gemiddelde ligt op dertien procent (zie kader).

Overigens is de leeftijdsverdeling van werkzame ict’ers bij het Rijk niet fundamenteel anders dan bij andere functiegroepen binnen het Rijk, meldt de overheid als toelichting op de tabel (Bron: Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019).

Het probleem met de vergrijsde ict-populatie is tweeledig: voor uittredende oudere ict’ers
komen te weinig jongeren in de plaats én bij studenten is de overheid onvoldoende in beeld
als aantrekkelijke ict-werkgever. Staring: ‘Ze zien de overheid als groot, log, bureaucratisch, traag,
stoffig en niet innovatief.’ Daarnaast speelt dat de overheids-ict minder afhankelijk moet worden van externen. Bovendien moet de publieke sector beter worden toegespitst op nieuwe technische
ontwikkelingen. Al met al een flinke klus om het tij te keren. Staring ziet kansen door betere
samenwerking tussen het hoger onderwijs en de overheid. Op dit moment is die samenwerking
volgens hem nog vaak ad hoc. Bovendien vindt hij dat de overheid meer moet inbrengen in de samenwerking met het hoger onderwijs.

Vergrijzing en ict-populatie

Leeftijd                         NL totaal                     Rijk
Jonger dan 35 jaar        33%                           10%
35 tot 45 jaar                 27%                           23%
45 tot 55 jaar                 27%                           37%
55 jaar en ouder           13%                            29%

Bron: Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2019

Instroom van studenten

“Afgestudeerden worden in een halfjaar opgeleid tot Java-developer of cyber security officer”

Staring: ‘Als overheid verwachten wij elk jaar weer een instroom van afgestudeerde ict-starters en -kennis. Maar dat is te eenzijdig. Je kunt niet alleen nemen, je moet ook geven.’ Als voorbeelden noemt hij langdurig investeren in het onderwijs en het bieden van onderzoeksprojecten en het leveren van gastdocenten. ‘Zo komen we al vroeg in beeld bij ict-studenten en zien zij dat de overheid
wél een interessante werkgever is.’ Ook kan het onderwijs zich door een structurele
samenwerking bezighouden met concrete vraagstukken die nu spelen, denkt Staring. ‘Er
zijn genoeg onderzoeksgebieden. Denk aan robotica in de zorg, de inzet van artificiële
intelligentie of toekomstige mogelijkheden rond kwantumcomputers. Dit kan bijdragen aan een
innovatieve overheid, waardoor Nederland als ict-kennisland internationaal voorop kan lopen.
Ook het bedrijfsleven kan van deze samenwerking profiteren’, stelt hij.

Om meer ict’ers aan te trekken én de positie van het Rijk als ict-werkgever te versterken, is
halverwege 2018 Programma Versterking HR ICT Rijksdienst (2018-2021) gestart. Daarbij vervult het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de rol van aanjager, verbinder en
platform voor kennisdeling. Verder wordt een aantal Rijksbrede initiatieven ingezet, zoals een
permanent opengesteld stageloket voor ict-studenten, het delen van cv’s, bijvoorbeeld tussen
verschillende departementen en twee jaarlijkse arbeidsmarktcampagnes. Voor die verschillende
projecten samen is over de looptijd 2018-2021 ongeveer tien miljoen euro gereserveerd.

Een recent onderdeel is I-flow. Dat is een omscholingsprogramma waarin hoger opgeleiden met uiteenlopende achtergronden in een halfjaar omgeschoold worden tot ict’er voor het Rijk. Ook is er een doorlopende campagne opgezet waarbij ict’ers vertellen over hun carrière binnen het Rijk. Bovendien lopen de voorbereidingen op een eerste pilot met de Avans Hogeschool en de Haagse Hogeschool. Tijdens die proef, die in september 2019 begint, worden geselecteerde kandidaten in een leer-werktraject in een halfjaar opgeleid tot Java-developer en cyber security officer. 

Daarna volgt een inwerkperiode van maximaal een jaar waarin de ict’er zijn nieuwe kennis toepast en zich verder ontwikkelt in zijn nieuwe vakgebied. Als die periode goed verloopt, volgt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en ontwikkelt de kandidaat zich bij zijn werk gever verder door. Een andere onderdeel van het programma is een virtueel matchingsteam. Daarin worden cv’s van afgewezen maar volgens het Rijk kansrijke ict-kandidaten gedeeld met de verschillende departementen en uitvoeringsorganisaties binnen het Rijk. Uiteraard met toestemming
van de sollicitant.

Rijks Data Science Programma

Ook meldt de projectorganisatie dat zij in september 2019 een nieuwe groep start van het Rijks ICT Traineeprogramma. Het Rijks Data Science Programma start dan de tweede lichting en het Rijks Cyber Security Programma start voor de eerste keer. In totaal gaat het om enkele tientallen nieuwe ict’ers. 

De eerste groep van het Rijks ICT Trainee programma rondde het programma in augustus 2018 af. Hiervan is volgens de rijksambtenaren tachtig procent doorgestroomd naar functies binnen de rijksoverheid.

Dit ene zinnetje bevalt een groot deel van de oorzaak dat de rijksoverheid geen goede mensen vinden kan:

“Er is te weinig instroom van jonge medewerkers, de ict-populatie binnen het rijk is vergrijsd en studenten weten het Rijk onvoldoende te vinden als interessante stageplek,”

Er zitten volgens mij een paar duizend ‘oudere’ met een hele berg ervaring, kennis en kunde op de zogenaamde bank thuis!!! Zet die mensen in kunnen zij meteen de evenutele aanwas inwerken en opleiden! Heel veel zullen maar een korte opfris periode nodig hebben om voor 120% mee te draaien.

Vergrijzing is een feit en koplopers met leeftijdsdiscriminatie is de overheid! Kijk eerst eens bij het UWV en binnen de participatie wet, zat mensen die uit de brand zullen zijn als ze die ene kans kregen!!

Hoe moeilijk is het! ik kan hier best kwaad om worden, wat was het ook al weer?!